Japan Railfan Club

menu

National Officers

Home > About us > National Officers

National Officers and Councilors, Consultants

(As of Jul. 2021)
President SUDA, Hiroshi
Vice President KUBO, Satoshi / MATSUDA, Kiyohiro / YUHARA, Makoto
Managing Director HIBI, Masaaki
Director HATTORI, Akihiro / KAMEI, Hideo / KATO, Yukihiro / KAYAMA, Akira / NINOMIYA, Yoshihiko / OGIHARA, Toshio / OHATA, Tetsuhiro / ONODA, Shigeru / SAKAI, Naoto / SHIMODA, Koichi / TOYAMA, Akihiko / UCHIDA, Takao / YAMAGUCHI, Susumu
Auditor NISHIO, Keisuke / TAYANAGI, Kazuo
Councilor CHIYOMURA, Moto’o / HASEGAWA, Akira / KUBOTA, Hisao / MITSUHASHI, Katsumi / MIYAZAWA, Koichi / NISHINO, Yasuyuki / SHIRAI, Akira / SHIRATO, Sadao / TABEI, Yasunobu / TAKAI, Kumpei /  YAMAGUCHI, Nagayuki
Consultant MAEDA, Kiyoji / OBA, Yukio / SAEKI, Hiroshi / SEKI, Takahiro / SONE, Satoru / YAMAGUCHI, Masuo
Page Top
PAGE TOP